Najčastejšie otázky

K vybaveniu pohrebu do našej kancelárie si so sebou prineste:

– Doklad totožnosti zosnulého (Občiansky preukaz / Pas)

– Váš doklad totožnosti

– Oblečenie pre zosnulého

– V prípade pochovania do existujúceho hrobu „Užívacie právo od hrobového miesta“

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka,
ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov
spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Výška príspevku je 79,67€.

– plnoletá fyzická osoba, ak

  • má trvalý alebo prechodný pobyt (prechodný pobyt sa týka len cudzinca) na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“),
  • zabezpečila zomretému pohreb, u ktorého sa skúma:
  • trvalý pobyt na území SR alebo
  • prechodný pobyt v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území SR.
  • úmrtný list (originál a fotokópiu), úradný preklad úmrtného listu, ak ide o cudzinca, ktorého úmrtný list bol vyhotovený v cudzine, príp. úradne overené doklady iných dokladov a potvrdení, ktoré boli vydané v cudzom jazyku, s výnimkou vydania týchto dokladov príslušnými právnickými osobami v Českej republike a v českom jazyku,
  • rodný list v prípade, ak ide o mŕtvonarodené dieťa – originál a fotokópiu (mŕtvonarodené dieťa sa zapisuje len do knihy narodení),
  • potvrdenie o výkone zárobkovej činnosti alebo o poberaní dôchodkovej dávky zo SR zomretého, ak bol občanom iného členského štátu a ku dňu smrti na území SR vykonával zárobkovú činnosť alebo poberal niektorú z dôchodkových dávok na území SR,
  • doklady o výdavkoch na pohreb len v prípade, ak žiadosť o príspevok na pohreb na zadnej strane obsahuje informáciu o povinnosti doloženia dokladov o výdavkoch na pohreb.

Nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roka odo dňa uplatnenia nároku na príspevok.

Kompletné pohrebné služby

Už 23 rokov poskytujeme dôstojné pohrebné služby. Naším prvoradým cieľom je zachovanie piety, úcta k zosnulému aj pozostalým a profesionálna odbornosť služieb. Vnímame, že rozlúčka s blízkym človekom je veľmi citlivou záležitosť a preto veríme, že práve toto pomôže uľahčiť momenty poslednej rozlúčky.

Dlhoročné skúsenosti

Sme na trhu už od roku 2001 a rozumieme Vašej situácii. Vaša spokojnosť s nami je 5/5* na Facebooku.

Sme tu pre Vás
Nepretržite
Alebo

Napište nám

Návrat hore